BADDAN YAA WAYYAANOTAA !! Beekan Gulummaatiin

BADDAN  YAA WAYYAANOTAA !!

 

Daangaan sobaa goobee hamma gaaraa ga’us

Qabsoonis finiinee lubbuu hedduun darbus,

 

Kan dura taanerra caaleef miti gochi ammaa

Saba haqa harkaa qabuuf hunduu nidanda’ama

 

Qabsoon aarsaa hinqabdu, jennee mitiim durattuu

Gadi cabanii buluun kanumaan haa dhaabbattuu

 

Jarris duutee dudduudeetuu aangoo kanarra geesse

Malee muudamaan mitiim kan mataarra nuteessee

 

Saba guddaadhaa jechaa, bicuudhaan garboomfamnee

Beekaa, wallaalaa,  xiqqaa, guddaafi hundaan salphannee

 

Hayyoota jaboo jennuus harka jaraatti dhabnee

Afaan qabannee teenye mana hidhaatti naqnee

 

Beekaa barri kun keenyaa qabsoonis hadhaa qabdi

Duuba deebina taanaan tarii maqaan nubaddii

 

Galiisaa ga’u malee hindhaabatiin fincilli

Leenci iddoo haaqabatu, mee nun nyaatiin adalli

 

Namni hunduu gama jiruun gumaacha yoo taasisee

Maaliif nurraa hincaccabduu? Waaqa nurra teessisee?

 

Falmachuun bu’aa qaba kan namaatti hindarbineem

Nu saba garraamotaa kan ormaa saamna hinjenneem

 

Kankeenyarratti duunee ajjeefamne maleessaa

Rasaasni nutti roobuun akka bokkaa arfaasaa

 

Ittumaa nuxiiqessa  malee hinjennu duubaatti

Hunduu qabsoof haaka’u marti dhiiraa dubartii

 

Yoo akkas goone kukkunna hidhaaf xaxaa garbummaa

Waggoota hinlakkoofsfnuu murteeffannaan ammumaa

 

Qeerroof qarreen baratee hojii dhabaa ta’eera

Biyya abbaasaatiirratti jooraa ta’ee hafeeraa

 

Sammuu biyya bulchutuu soorata rirmaa ta’ee

Kan bosonaa ba’etu mataa gubbaa nuba’ee

 

Haati hiyyeessaa barsiiftee hallaayyaaf laattee teessee

Gantuuf maltuun waltaa’ee ajjeechaaf mallatteessee

 

Shirri nurratti ta’e badii seenaaf siyaasaa

Boqonnaa nama dhowwee hirribaa nama kaasaa

 

Warra kutate ka’e duutuu duuba hindeebisu

Jarris of haabeekkattu silaa amma namaa hingeessuu

 

Utuu qonnaa qotanii duuba ilaaluun ta’aaree?

Hordaa harkaan qabanii mil’annaan nubaasaaree?

 

Itti adeemuutu fala boojuu guuree dacha’a

Dhugaan qallattus jirti teessoo sobaa manca’a

 

Goota xiiqqiin banbane bishaan cabbie hindhaabsisuu

Lafa keenyarra jirra eenyu kan nunaasisuu?

 

Golaaf galashee beeknaa keessa fiignee fincilla

Warshaa diinaas guggubnaa maal abbashee isheef hilla?

 

Qabeenyishee hindagaaguu raawwatee numarratti

Gaafuma abdii kutattu ishumtuu nimalalatti

 

Firaaf diina adda baafnee haleeluun amma dhiiroo

Diina faana hintaa’iinaa maladhaa warri biiroo

 

Obbolaan keenya dhiigaa jaarmiyaan OPDO
Wayyaaneef hinergamiin lammiikee dhumeem maaloo

 

Duutullee du’i malee badii seenaa hindalagiin

Dhaloonni ati har’a cabsitee bor nadhiisa hinse’iin

 

Amma carraa niqabda hiriiri qeerroo duukaa

Bor abbaan biyyaa sumaa maal dhabnee si hankaakaa?

 

Sabni haqaaf falmate malee maraatee mitii

Waayyaanumaa hin hojjetiin qabsoo sabaatti lixii

 

Saba qabna hinshakkinu saba akka galaanotaa

Sinirra galgalla baddan Yaa Wayyaanotaa!!

====//=========//==========

@Beekan Gulummaa Irranaa -2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s